top of page

定制產品

在 Duet Handmade,我們相信每件作品都是獨一無二的;因此,我們歡迎定制訂單。

從顏色選擇到花型和設計,我們會為您打造完美的作品,並作為終生的紀念品。

定制產品 GALLERY
Shimmery Flower Bouquet
00:31
FRENCH BEADED FLOWER ARRANGEMENT
00:29
FRENCH BEADED BOUTONNIERE
00:25
FRENCH BEADED ENCHANTED ROSE
00:35
DH-WC-0066
DH-WC-0066
DH-WC-0065
DH-WC-0064
DH-WC-0064
DH-HD-0066
DH-HD-0066
French Beaded Flower Bouquet
French Beaded Flower Bouquet
French Beaded Flower Bouquet
French Beaded Enchanted Rose
French Beaded Enchanted Rose
DH-WC-0026
DH-WC-0026
Duet Handmade_Wedding Rhinestone or Crys
DH-WC-0026
DH-WC-0026
DH-WC-0023
DH-WC-0023
DH-WC-0023
DH-WC-0021
DH-WC-0021
DH-WC-0021
DH-WC-0021
DH-HD-0036
DH-HD-0036
DH-HD-0033
DH-HD-0033
DH-HD-0024
DH-HD-0022
DH-HD-0018
DH-HD-0018
DH-HD-0018
DH-HD-0018
DH-HD-0003
DH-HD-0003
bottom of page